Powered by S�dostschweiz NewMedia
 
3. Okt. 2005, La Quotidiana
Home
Seite drucken
Seite drucken
Seite drucken
   
       
   

Cuntrada digls lais – cuntrada d'aua
Discussiùn da podi davart da la visiùn d'egn lai segl Rossboden a Cuira

(anr/grc) Sco terminaziùn da l'exposiziùn da las visiùns digls students da la Scola politecnica federala da Turitg (SPF) â igl vendergis passo gieu liac egna discussiùn da podium cun rapreschantànts da l'«Uniùn cuntrada digls lais Cuira», (Churer Seeverein), digl WWF a da la SPF, sut la direcziùn da Hanspeter Lebrument, editur da la Südostschweiz. «Egn lai a Cuira e igl giavisch da bleara glieud, da que martgieu a da l'antiera regiùn», â la presidenta da l'Uniùn cuntrada digls lais Cuira, Anna Ratti, getg an sieus salid an vendergis sera agl Calvensaal a Cuira.

Grànd interess da la populaziùn

Ple ca 1000 parsùnas segian vagnidas a far egna visita a quella exposiziùn an la Stadtgalerie, vigl a giuven, famiglias a classas da scola, â Anna Ratti oriento. Quegl demussi ca igl interess segi avànt màn tier la populaziùn. Igl satracta ear betga d'egna visiùn d'egna tschearta direcziùn politica, mobagn d'interess general. «Sco pon ign concretisar egna visiùn, egn giavisch»? sadumonda Anna Ratti, a quegl sara la dumonda cardinala, a nigns digls partizipànts da la discussiùn da podi ân lieu gir zirca cura ca la visiùn «Cuntrada digls lais», near «Cuntrada d'aua» sen igl Rossboden pudess davantar realitad. Anna Ratti dascura da 10 antocen 20 ons, managiànd: «Sprànza ca nus survivagn quegl ànc.»

Projects samagliànts en gea vagnieus realisos

Adigna puspe e vagnieu fatg atent sen egn project samagliànt realiso an vaschinànza da Graz, segl Schwarzl-See ca funcziùni fetg bagn. Christophe Girot da la SPF, ca dariva da Paris, vala sco spezialist par construir talas cuntradas dad aua. Ign â ear pudieu vagnir da saver ca tals projects sacumportan fetg bagn cun l'economia sco ear cun l'ecologia. Egna fetg grànda part da la populaziùn inditgeschi aua sco elemaint preferieu par passantar igl tains liber. Par Anita Mazzetta, magnafatschenda digl WWF Grischùn, e'gl impurtànt c'ign safetgi an que conex betga sen «lais», ella dascuri d'egna «cuntrada d'aua» ca possi vagnir vivida. Ella â fatg atents igls numerus auditurs a las audituras ca la renaturalisaziùn digl Ragn da las Alps segi pigls protecturs da la natira egn tema actual a que project pudess vagnir integro an quel. Sco ca Christophe Girot â fatg da saver ân las studentas ad igls students semplameing survagnieu la leztga dad experimentar teoreticameing cun quella part digl Ragn agl pe digl Calanda. Impurtànt segi ca la natira vigni integrada an que conzept. Sco proxim pass fuss igl da far egn studi da realisabladad par anzuma puder transfurmar igl areal trànter igl Ragn a l'A13 an egna cuntrada da lais near an egna cuntrada d'aua. Igl fatg e ca que teritori e an possess da la confederaziùn.

   
       
     
Zum Blog des Churer Seevereins